Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Ideológia vedenia a riadenia, na ktorej stoja súčasné veľké ľudské organizácie, je pre ich úspech tak obmedzujúca, ako bola ideológia feudalizmu pre ekonomický úspech v 16. a 17. storočí. Gary Hamel.

SMK ISO 9001:2015 online

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Manažment 21

Organizácie postavené na ideológii, ktorá preventívne a štrukturálne dáva moc menšine a odoberá ju väčšine, nebude mať v budúcnosti šancu na úspech. Gary Hamel

Ponuka Manažment 21

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Workshopy

Najdôležitejšou otázkou z hľadiska dosiahnutia úspechu vo svete podnikania, ktorý prechádza morom zmien, je spôsob, akým sa práca vykonáva. Michael Hammer

Ponuka workshopy

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Stratégia

Marketing

Predaj

Financie

Návrh procesov

Výkonnosť procesov

Analýza procesov

Zlepšovanie procesov

Organizačná štruktúra

Zamestnanci

Manažéri

Komunikácia

Time management

Riešenia

Nikdy nebude vynájdený systém, ktorý by úplne odstránil nutnosť pracovať. H. Ford

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Procesná organizácia

Systém manažérstva kvality

Organizačná štruktúra

Výkonnosť organizácie

Služby a produkty

Poskytovanie služieb nie je len tvrdá práca, je to nekonečná práca. Richard Branson

V prípade Vášho záujmu o ďalšie informácie ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Znalostný portál BPM: web
Znalostný portál BPM: ceny

Kód Služba Produkt Cena.pdf v EUR Cena.web v EUR
Procesné poradenstvo
P01 Riadenie kvality Riadenie kvality
1000
1300
P02 Návrh procesov Návrh procesov
900
1200
P03 Výkonnosť procesov Výkonnosť procesov
900
1200
P04 Analýza procesov Analýza procesov
700
1300
P05 Zlepšovanie procesov Zlepšovanie procesov
1000
1300
Manažérske poradenstvo
M01 Strategické riadenie Strategické riadenie
1000
1300
M02 Inovácie Inovácie
700
1000
M03 Marketing Marketing
700
1000
M04 Predaj Predaj
600
900
M05 Nákup a logistika Nákup a logistika
300
600
M06 Výroba Výroba
400
700
M07 Odvetvia
0
600
M08 Finančné riadenie Finančné riadenie
400
700
M09 Účtovníctvo Účtovníctvo
100
400
Organizačné poradenstvo
O01 Riadenie organizácie Riadenie organizácie
700
1000
O02 Kapacitné plánovanie Kapacitné plánovanie
700
1000
O03 Projektové riadenie Projektové riadenie
700
1300
O04 Tímová práca Tímová práca
200
500
O05 Interná komunikácia Interná komunikácia
200
500
O06 Informačný systém Informačný systém
100
400
O07 Modely riadenia
300
400
O08 Slobodná firma
300
400
Personálne poradenstvo
Z01 Riadenie zamestnancov Riadenie zamestnancov
400
700
Z02 Personalistika Personalistika
100
400
Z03 Manažérske kompetencie Manažérske kompetencie
300
400
Z04 Výkonnosť zamestnancov Výkonnosť zamestnancov
300
400
Z05 Vzdelávanie Vzdelávanie
2715
3754
Z06 Riadenie znalostí Riadenie znalostí
200
300
Z07 Koučovanie Koučovanie
200
300
Z08 Osobný rozvoj
200
300
Znalostný portál BPM bez vzdelávania
13600
21800
Znalostný portál BPM so vzdelávaním
16315
25554

Konzultantka nie je platcom DPH.

Riadenie kvality

Kvalita znamená zhodu s požiadavkami. P. Crosby

Produkty
Vzdelávanie
 • Systém manažérstva kvality
 • Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2008 na SMK
 • Projekt ISO
Realizácia projektu
 • Audit systému manažérstva kvality
 • Rozhodnutie o koncepcii ISO
 • Vytvorenie systému manažérstva kvality
 • Vytvorenie procesného modelu
 • Tvorba dokumentácie riadenia
 • Meranie výkonnosti procesov
 • Meranie spokojnosti zamestnancov
 • Meranie spokojnosti zákazníkov
 • NO/PO
 • Interný audit
 • Certifikačný audit

Návrh procesov

Procesné riadenie je systematická identifikácia, vizualizácia, meranie, hodnotenie a neustále zlepšovanie procesov s využitím metód a nástrojov založených na procesnom prístupe.

Produkty
Vzdelávanie
 • Procesné riadenie
 • Návrh procesov
 • Modelovanie procesov
Realizácia projektu
 • Identifikácia procesov
 • Určenie interných produktov
 • Definovanie rozhraní procesov
 • Určenie zodpovedností za procesy
 • Identifikácia činností
 • Určenie vstupov a výstupov procesov
 • Určenie zodpovedností za činnosti
 • Popis procesov
 • Tvorba dokumentácie

Výkonnosť procesov

Aby sme dosiahli zásadné zvýšenie výkonnosti, musíme ísť proti všetkým obvyklým spôsobom hodnotenia výkonnosti. Eliyahu M. Goldratt

Produkty
Vzdelávanie
 • Výkonnosť procesov
 • Modelovanie výkonnosti procesov
Realizácia projektu
 • Príprava merania
 • Definovanie cieľov a ukazovateľov výkonnosti procesov
 • Plánovanie ukazovateľov výkonnosti procesov
 • Meranie výkonnosti procesov
 • Reporting výkonnosti procesov
 • Preskúmanie výkonnosti procesov
 • Zlepšovanie výkonnosti procesov
 • Zlepšovanie systému merania výkonnosti procesov

Analýza procesov

Ak chceme nájsť riešenie pre podniky, nemali by sme analyzovať ich, ale mali by sme vykonať analýzu ich zákazníkov. Eliyahu M. Goldratt

Produkty
Vzdelávanie
 • Analýza procesov
Realizácia projektu
 • Audit procesnej mapy
 • Detailný procesný audit

Zlepšovanie procesov

K vyriešeniu problému je najdôležitejšie know how, nie tituly a funkcie. Jack Welch

Produkty
Vzdelávanie
 • Zlepšovanie procesov
 • Kaizen
 • Metódy zlepšovania procesov
Realizácia projektu
 • Radikálne zlepšovanie procesov: Business Process Reengineering
 • Kontinuálne zlepšovanie procesov: Business Process Improvement
 • Neustále zlepšovanie procesov: Koncepcia ISO
 • Riešenie procesných problémov: Demingov cyklus PDCA
 • Riešenie procesných problémov: Workshop kaizen

Strategické riadenie

Stratégia je to, k čomu dospejete, keď odbúrate šum. Je to podstata. Je to spôsob, ako konkurovať. Jack Welch

Produkty
Vzdelávanie
 • Strategické riadenie
 • Modelovanie stratégie
Realizácia projektu
 • Audit stratégie
 • Definovanie strategického zámeru
 • Identifikovanie kľúčových prvkov stratégie
 • Logický návrh scorecardov
 • Zostavenie strategických cieľov, prepojení a KPI
 • Vymedzenie meraní a plánov
 • Meranie strategických cieľov
 • Vyhodnotenie strategickej výkonnosti
 • Výber strategických iniciatív, projektov

Inovácie

Skutoční inovátori sa nikdy nedávajú zviazať tým, čo je, ale majú sny o tom, ako by to malo byť.

Produkty
Vzdelávanie
 • Inovačný manažment
 • Inovácie manažmentu
 • Budúcnosť procesného riadenia
 • Budúcnosť manažmentu
Realizácia projektu
 • Definovanie zásad inovačnej organizácie
 • Vypracovanie smerníc a postupov inovačných procesov
 • Vypracovanie pravidiel manažmentu nápadov
 • Vypracovanie pravidiel odmeňovania inovačných návrhov
 • Vypracovanie štatútu inovačnej komisie

 • Modelovanie inovačných procesov
 • Dokumentovanie inovačných procesov
 • Meranie výkonnosti inovačných procesov
 • Analýza inovačných procesov
 • Zlepšovanie inovačných procesov

Marketing

Marketing je spôsob, ako zladiť to, čo potrebuje a chce vonkajší svet, s poslaním, zdrojmi a cieľmi organizácie.

Produkty
Vzdelávanie
 • Strategické riadenie
Realizácia projektu
 • Audit marketingu
 • Definovanie skupín produktov
 • Definovanie trhových segmentov
 • Definovanie BSM pre trhové segmenty
 • Definovanie matice BCG
 • Definovanie cenových stratégií
 • Definovanie distribučných kanálov
 • Vypracovanie plánu marketingovej komunikácie
 • Vypracovanie marketingového plánu

 • Modelovanie procesov marketingu
 • Dokumentovanie procesov marketingu
 • Meranie výkonnosti procesov marketingu
 • Zlepšovanie procesov marketingu

Predaj

Skoková zmena výkonnosti sa nedosahuje znižovaním nákladov, ani tvrdšou prácou, ani prepúšťaním ľudí, ani zmenami produktov, ale nekonvenčnými nápadmi v oblasti predaja a marketingu. Eliyahu M. Goldratt

Produkty
 • MetOB - metodika merania spokojnosti zákazníkov
 • DocOB - dokumenty predaja
 • WebOB - metodika, dokumenty a procesy predaja na webe
Vzdelávanie
 • Prezentácia
 • Pravidlá komunikácie
Realizácia projektu
 • Vypracovanie pravidiel obchodnej politiky
 • Získavanie informácií o zákazníkoch
 • Budovanie vzťahov so zákazníkmi
 • Komunikácia so zákazníkom
 • Určenie požiadaviek zákazníka
 • Uzatváranie zmluvných vzťahov so zákazníkom
 • Podpora predaja
 • Starostlivosť o zákazníka
 • Fakturácia
 • Riadenia platieb a vymáhanie pohľadávok
 • Vedenie predajných tímov
 • Vypracovanie plánu predaja

 • Modelovanie procesov predaja
 • Dokumentovanie procesov predaja
 • Meranie výkonnosti procesov predaja
 • Zlepšovanie procesov predaja

Nákup a logistika

Sila dodávateľského reťazca nespočíva zďaleka iba v informačných technológiách. Jeho sila spočíva v nápaditosti a vo vzťahoch. J. K. Liker

Produkty
Realizácia projektu
 • Vypracovanie pravidiel riadenia partnerstva s dodávateľmi/li>
 • Politika a stratégia vzťahov s dodávateľmi
 • Definovanie požiadaviek na dodávky a dodávateľov
 • Hodnotenie a výber dodávateľov
 • Audit systému manažérstva kvality u dodávateľa
 • Komunikácia s dodávateľmi
 • Spoločné plánovanie s dodávateľmi
 • Uzatváranie zmluvných vzťahov s dodávateľmi
 • Realizácia požiadaviek nakupovania
 • Overovanie dodávok
 • Uvoľnenie pre následné použitie
 • Reklamácie aktívne
 • Dodávanie
 • Fakturácia

 • Modelovanie procesov nákupu a logistiky
 • Dokumentovanie procesov nákupu a logistiky
 • Meranie výkonnosti procesov nákupu a logistiky
 • Zlepšovanie procesov nákupu a logistiky

Výroba

Cieľom „štíhlej“ výroby je vytvoriť „jednokusový tok“ prostredníctvom neustáleho odstraňovania zbytočného úsilia a plytvania časom, ktorý nepridáva hodnotu. J. K. Liker

Produkty
Vzdelávanie
 • Štíhle procesy
 • Štíhla organizácia
Realizácia projektu
 • Technická príprava výroby
 • Plánovanie výroby
 • Výroba

 • Modelovanie procesov výroby
 • Dokumentovanie procesov výroby
 • Meranie výkonnosti procesov výroby
 • Analýza procesov výroby
 • Zlepšovanie procesov výroby

Odvetvia

Príklad nie je jednou z možností ciest vzdelávania. Je jedinou cestou. A. Einstein

Produkty
 • WebOD - referenčné procesné modely na webe

Finančné riadenie

Bohatstvo je ako potok. Niekedy prúdi tok peňazí ako príval, inokedy vyschne. Peniaze sú zaujímavé len kvôli tomu, čo vám umožnia podniknúť. Richard Branson

Produkty
Realizácia projektu
 • Modelovanie a dokumentovanie procesov
 • Finančná analýza

Účtovníctvo

Peniaze vždy boli, budú, len nikdy nie sú.

Produkty
Realizácia projektu
 • Modelovanie a dokumentovanie procesov

Riadenie organizácie

Manažment je proces koordinácie činností skupiny pracovníkov, realizovaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí, za účelom dosiahnutia výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou.

Produkty
Vzdelávanie
 • Modelovanie organizácie
 • Riadenie zamestnancov
Realizácia projektu
 • Organizačný audit
 • Modelovanie organizačnej štruktúry
 • Tvorba organizačnej dokumentácie
 • Organizačné analýzy
 • Optimalizácia organizačnej štruktúry

Kapacitné plánovanie

Človek je najcennejší zdroj organizácie. Helena Tureková, Branislav Mičieta

Produkty
Vzdelávanie
 • Simulácia procesov
Realizácia projektu
 • Mapovanie procesov súčasného stavu
 • Simulácia procesov súčasného stavu
 • Vyhodnotenie výsledkov simulácie súčasného stavu
 • Optimalizácia procesov
 • Simulácia procesov budúceho stavu
 • Vyhodnotenie výsledkov simulácie budúceho stavu

Projektové riadenie

Projekt je organizovaný vývoj hmatateľného alebo nehmatateľného koncového produktu, ktorý má jasne stanovený začiatok a koniec a je preukázateľne realizovateľný.

Produkty
Inicializácia projektu
 • Vzdelávanie projektového riadenia
 • Definovanie požiadaviek zákazníka
Príprava projektu
 • Plánovanie
 • Organizovanie
 • Vedenie tímu
 • Komunikácia
 • Riadenie rizík
 • Motivácia
 • Kick off projektu
Realizácia projektu
 • Delegovanie
 • Koordinácia
 • Kontrola
Ukončenie projektu
 • Spracovanie záverečnej správy
 • Meranie spokojnosti zákazníka
 • Odmeňovanie
 • Spracovanie skúseností z projektu
 • Kick out projektu

Tímová práca

Tímová práca znamená výmenu názorov, hľadanie spoločného riešenia a formulovanie spoločných záverov a výsledkov.

Produkty
Vzdelávanie
 • Vedenie tímov
 • Duchovný vodca
Realizácia projektu
 • Modelovanie tímovej organizačnej štruktúry
 • Tvorba organizačnej dokumentácie
 • Vytvorenie tímov
 • Meranie výkonnosti tímov

Interná komunikácia

Všetko, čo sa deje medzi ľuďmi je komunikácia. Petr Parma.

Produkty
Vzdelávanie
 • Porada
 • Komunikácia
 • Pravidlá komunikácie
Realizácia projektu
 • Modelovanie procesu internej komunikácie
 • Tvorba organizačnej dokumentácie
 • Interná komunikácia
 • Vyhodnotenie internej komunikácie

Informačný systém

Zásadné omyly v užívaní IS/IT sú spôsobené tým, že máme veľmi dobrú informačnú technológiu a zlý podnikateľský zámer. Úspech je daný dobrou informačnou technológiou a jasným pochopením zákazníka. Peter Keen.

Produkty
Realizácia projektu
 • Modelovanie aplikácií a dát vo väzbe na procesy
 • Analýza aplikácií a dát vo väzbe na procesy
 • Meranie výkonnosti vo väzbe na IS/IT
 • Zlepšovanie vo väzbe na IS/IT

Modely riadenia

Vo firme nie je možné zmeniť „čo a ako“ v riadení, bez toho, aby došlo k zmene procesov riadenia.Gary Hamel

Produkty
Vzdelávanie
 • Virgin
 • Toyota
 • Google
 • Maverici

Slobodná firma

Slobodné firmy fungujú tak, aby napĺňali potreby zamestnancov a oni mohli vďaka vlastnej motivácii dospieť k profesionálnemu majstrovstvu a pocitu šťastia.

Produkty
Vzdelávanie
 • Slobodná firma
 • Semco
 • Zappos

Riadenie zamestnancov

Môžete človeka prinútiť, aby bežal. Nemôžete ho ale prinútiť, aby bežal rýchlo. John Whitmore

Produkty
Realizácia projektu
 • Personálny audit
 • Modelovanie procesov riadenia zamestnancov
 • Tvorba organizačnej dokumentácie
 • Meranie spokojnosti zamestnancov

Personalistika

Človek, ktorý chce mať radosť z práce, ju nakoniec bude mať. W. Timothy Gallwey

Produkty
Realizácia projektu
 • Modelovanie procesov personalistiky
 • Tvorba organizačnej dokumentácie
 • Optimalizácia procesov personalistiky

Manažérske kompetencie

Meranie úrovne kompetencií má slúžiť k rozvoju manažérov, nie k ich hodnoteniu.

Produkty
Vzdelávanie
 • Manažérske kompetencie
Realizácia projektu
 • Tvorba metodiky hodnotenia kompetencií
 • Analýza kompetencií
 • Identifikácia kompetencií
 • Meranie úrovne kompetencií
 • Rozvoj kompetencií

Výkonnosť zamestnancov

Ľudia sú výkonní nie preto, že musia, ale preto, že chcú. John Whitmore

Produkty
Vzdelávanie
 • Výkonnosť zamestnancov
Realizácia projektu
 • Tvorba metodiky hodnotenia zamestnancov
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Motivácia zamestnancov
 • Rozvoj zamestnancov

Vzdelávanie

Vzdelaní ľudia sú základom adaptability a to je cesta k prosperite. Tošenovský

Produkty
Vzdelávanie
 • Vzdelávanie

Riadenie znalostí

Konkurenčný náskok a dlhodobosť firmy záleží hlavne na sebavzdelávaní, na vytváraní, zdieľaní a kapitalizácii znalostí.

Produkty
Vzdelávanie
 • Riadenie znalostí
 • Modelovanie organizácie
Realizácia projektu
 • Tvorba metodiky riadenia znalostí
 • Mapovanie znalostí
 • Meranie znalostí
 • Implementácia riadenia znalostí

Koučovanie

Keby vedúci pracovníci venovali viac pozornosti podriadeným, ako finančným ukazovateľom, mohli by ich koučovať a finančné ukazovatele by sa postarali samy o seba. John Whitmore

Produkty
Vzdelávanie
 • Koučovanie
Biznis koučing

Osobný rozvoj

My všetci musíme riadiť svoj život a správne rozdeľovať čas - je to otázka priorít a hodnôt. Jack Welch

Produkty
Vzdelávanie
 • Sebapoznanie
 • Sebavedenie
 • Sebariadenie

Produkty BPM si môžete objednať:

 • mail: mail@krajciova.sk
 • mobil: +421 911 556 331
 • Vyplnením dole uvedenej objednávky


Hore