Vážený návštevník!

Vítam Vás na stránke RNDr. Marta Krajčíová.
Aktuálne informácie nájdete na mojom pracovnom blogu.

Procesnému riadeniu sa venujem od roku 1993. Mojim prvým procesným projektom bola analýza dátového a procesného modelu Slovenskej poisťovne. Od roku 2002 som pracovala v spoločnosti IDS Scheer Slovakia, s.r.o. ako senior konzultant pre oblasť BPM (Business Process Management) a vedúca projektov „ISO“. Medzi moje najvýznamnejšie projekty, ktoré som viedla ako projektová vedúca a metodik patria spoločnosti: Neografia, a.s. Martin, Chemosvit, a.s. Svit, Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina, IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava, SEPS, a.s. Bratislava, KOVOTVAR, v.d. Kúty a PAKKO holding, Ukrajina.

V priebehu 25 ročného obdobia (1993-2018) som pracovala približne v 30 významných firmách na Slovensku a Ukrajine, kde sme modelovali, optimalizovali, simulovali a dokumentovali procesy. V poslednom období sa venujem zlepšovaniu procesov a zvyšovaniu výkonnosti organizácie. Od roku 2006 pracujem ako samostatná konzultantka v oblasti procesného riadenia, zlepšovania procesov a prípravy firiem na certifikáciu podľa normy ISO 9001:2015.

Som absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor fyzika, špecializácia biofyzika. Na CUB som ukončila kurzy Efektívny manažér, Riadenie vzťahov so zákazníkmi a kvality, Riadenie financií a informácií. V roku 2006 som získala profesionálny certifikát v manažmente. Prvý certifikát manažéra kvality QM som získala v roku 2001 v ČSJ v Prahe, ktorý som si v roku 2004 rozšírila na medzinárodný a národný certifikát manažéra kvality EOQ. Absolvovala som kurzy Interný audítor SMK, Externý audítor SMK, Meranie spokojnosti zákazníkov, Meranie výkonnosti procesov, Manažér systému environmentálneho manažérstva, Zavádzame Six Sigma a BSC, Kaizen, Tvorba stratégie, Stratégia a inovácie, Interný audítor SMIB.

Venujem sa publikačnej a propagačnej činnosti. Medzi moje najväčšie profesionálne záľuby patria odborné knihy v oblasti riadenia organizácií, riadenia kvality, psychologického a sociologického zamerania, koučovania, riadenia znalostí, motivácie a výkonnosti jednotlivcov, výkonnosti organizácií a procesného riadenia.

Som vydatá. Môj manžel RNDr. Marián Krajčí DrSc. pracuje ako vedúci vedecký pracovník na Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. Mám dvoch synov. Syn Martin je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Syn Miro ukončil biofyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež obhájil dizertačnú prácu a získal titul PhD.

Poslanie

Mojim hlavným poslaním je pomáhať Vám pri riešení Vašich problémov, spolupracovať s Vami pri riadení Vašej organizácie, poskytovať Vám svoje znalosti a skúsenosti, tak, aby ste dostali čo najvyššiu pridanú hodnotu.

Mojim cieľom je poskytovať Vám konzultácie, ktoré Vám pomôžu zvýšiť:

  • kvalitu riadenia vo Vašej organizácii
  • kvalitu Vašich procesov
  • kvalitu informácií a dokumentácie riadenia
  • výkonnosť Vašej organizácie
  • motiváciu a výkonnosť Vašich zamestnancov

Budem rada, ak svojimi službami dosiahnem nielen Vašu spokojnosť, spokojnosť Vašich zákazníkov ale aj Vašu lojalitu a dobré partnerské vzťahy.

Konzultačné služby, ktoré poskytujem, sú založené na Vašom koučovaní, definovaní Vašich cieľov, poznaní reality Vašej organizácie, poznaní Vašich potrieb, hľadaní a výbere možností, ktoré sú vhodné pre riešenie Vašich problémov a Vašej voľbe a rozhodnutí, čo, kedy, kto a ako je potrebné vykonať.

Svoju prácu vykonávam s nadšením, energiou, vysokou odbornosťou, výkonnosťou a kvalitou. Spokojnosť mojich kľúčových zákazníkov sa prejavila dlhodobou spoluprácou na viacerých projektoch, výbornými medziľudskými vzťahmi, účasťou zákazníkov na marketingových akciách, referenčnými návštevami iných firiem u zákazníkov a pozitívnou spätnou väzbou (najlepšia hodnota 1, najhoršia hodnota 3).

Rok Firma Projekt Index spokojnosti zákazníka
2018  Siemens s.r.o. Bratislava Tvorba dokumentácie riadenia -
2017 Siemens s.r.o. Bratislava ISO 9001:2015 Zodpovednosť manažmentu-príprava workshopov -
2017 Siemens s.r.o. Bratislava Audit SMK podľa normy ISO 9001: 2015 -
2015 Siemens s.r.o. Bratislava Modelovanie procesov Delegation -
2011 Siemens s.r.o. Bratislava Modelovanie procesov EMS -
2010, 2011 SPP, a.s. Bratislava Meranie výkonnosti procesov-workshopy -
2010 Siemens s.r.o. Bratislava Procesná architektúra -
2010 Verejné obstarávanie, s.r.o. Bratislava Procesné poradenstvo -
2010 Schneck, s.r.o. Bratislava Procesné poradenstvo -
2010 Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná Procesné poradenstvo 1,00
2008 PAKKO holding, Ukrajina Reštrukturalizácia organizácie -
2007 KOVOTVAR, v.d. Kúty Podpora ozdravenia hospodárenia -
2006 IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava Príprava spoločnosti na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2000, meranie výkonnosti procesov 1,01
2005 SEPS, a.s. Bratislava Audit systému manažérstva kvality podľa noriem STN EN ISO 9001:2000, STN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999 1,14
2005 Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina Zavádzanie procesného riadenia - Systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2000, meranie výkonnosti procesov 1,11
2004 Chemosvit, a.s. Svit Meranie výkonnosti procesov metódou Balanced ScoreCard 1,20
2003 Chemosvit, a.s. Svit Modelovanie a optimalizácia procesov 1,52
2002 Neografia, a.s. Martin Transformácia Systému manažérstva kvality, meranie výkonnosti procesov 1,50
2002 Neografia, s.s. Martin Modelovanie podnikových procesov 1,26

Hore