MVP - softvérové riešenie pre meranie výkonnosti procesov

Znalosti sú uložené v hlavách ľudí, nie v počítačových systémoch. Ak chceme pracovať so znalosťami, musíme pracovať s ľuďmi. L.Mládková

MVP je softvérové riešenie pre podporu merania výkonnosti procesov pomocou indexu výkonnosti. Produkt MVP je určený pre manažérov (vlastníkov) procesov, ktorí poznajú svoje procesy, identifikujú a popisujú procesy, stanovujú ciele procesov a určujú merateľné ukazovatele, pomocou ktorých „merači procesu“ pravidelne merajú výkonnosť procesov a vyhodnocujú trendy v ich výkonnosti.

MVP je intranetová aplikácia založená na najmodernejších open-source technológiach JAVA, ktoré sú voľne dostupné na Internete.

Ciele

 • Riadenie procesov na základe presných dát
 • Historické sledovanie dát
 • Vyhodnotenie trendov výkonnosti a progresu zlepšovania procesov

Prínosy

 • Databázová aplikácia
 • Intranetová web aplikácia
 • Import, export do MS Excelu
 • Validácia vstupov užívateľa
 • Rolovo založená (administrátor, užívatelia)
 • Prehľadnosť nameraných hodnôt
 • Java open-source technológie

Podrobý popis produktu nájdete tu.


Výber softvérovných nástrojov pre podporu procesného riadenia

Moderná organizácia musí byť vybavená internou infraštruktúrou IT, ktorá podporuje zamestnancov organizácie na všetkých úrovniach riadenia, umožňuje im vzájomnú komunikáciu a sprístupňuje aktuálne informácie o stave podnikových procesov. J.Voříšek

Pre podporu procesného riadenia, analýzy a zlepšovania procesov Vám poskytujem konzultácie pri výbere vhodného softvérového nástroja.

Cieľ

 • Výber softvérových nástrojov pre podporu procesného riadenia, merania výkonnosti a zlepšovania procesov

Prínosy

 • Elektronické spracovanie informácií (procesy, dokumentácia, organizačná štruktúra, produkty, ciele, kľúčové indikátory výkonnosti, riziká, slovník pojmov, aplikácie ...) a vzájomné väzby medzi nimi
 • Aplikácia vhodných metód, prístupov a algoritmov
 • Komunikácia informácií na intranete

Hore